تفاهم نامه شرکت میسا و گالری ایران هنر

به منظور استفاده آسان تر هنردوستان از محصولات هنری خوشنویسی، نقاشی، حجم‌سازی، طراحی، عکاسی، دکوراتیو و نسخه‌های ارزشمند خطی و سنگی تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت میسا و رئیس هیات مدیره گالری ایران‌هنر در دفتر شرکت میسا به امضا رسید.

به منظور استفاده آسان تر هنردوستان از محصولات هنری خوشنویسی، نقاشی، حجم‌سازی، طراحی، عکاسی، دکوراتیو و نسخه‌های ارزشمند خطی و سنگی تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت میسا و رئیس هیات مدیره گالری ایران‌هنر در دفتر شرکت میسا به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار شرکت میسا؛ چهارشنبه گذشته در محل دفتر میسا، تفاهم‌نامه شرکت میسا با گالری ایران هنر به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه را آقای یاسر درخشان،  مدیر عامل شرکت میسا و آقای سید جمال هادیان، رئیس گالری لیرلن هنربه امضا رساندند.