موشن گرافیک نوروزی سازمان ملی استاندارد


موشن گرافیک٬ به سفارش سازمان ملی استاندارد ایران

موشن گرافیک٬ به سفارش سازمان ملی استاندارد ایران
 مجری طرح: میسا استودیو
 طراح: محمد شهیدی
 گوینده: آرش جوان