سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران

سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران

سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران

سامانه جدید اطلاع رسانی خبری و روابط عمومی سازمان استاندارد ایران توسط متخصصین گروه فناوری اطلاعات میسا، با تکیه بر دانش فنی  روز و هویت ایرانی اسلامی، طراحی و اجرا شده است.

دسته بندی: طراحی وب سایت
مشاهده این پروژه